நிலம் வாங்குவதற்கு முன் நிலத்தை பற்றி தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய முழு விவரங்கள்

நிலம் வாங்குவதற்கு முன் அதைப் பற்றி முழு விவரங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதோடு நிலம் வாங்கும் முறை, அதைப் பாதுகாக்கும் முறைகள் பற்றியும் தெரிந்து கொள்வது நல்லது. பொதுவாக மக்களுக்கு நிலம் வாங்கும் போதும், விற்கும் போதும் என்னென்ன ஆவணங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும் அது தமிழ் நாடு அரசின் எந்தெந்த துறைகளின் கீழ் வருகிறது என்பது போன்ற விவரங்கள் தெரிவதில்லை. நிலத்தை வாங்கும் போது ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பது மிகக் கடினமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. அதைப் பற்றிய முழு விவரங்கள் தெரிந்து கொண்டால் அடிப்படையான விஷயங்களை நாமே ஆவணங்களைப் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

அதற்கு முன் சொத்தின் அடிப்படை விஷயமான புல எண் (Survey Number) என்பது என்ன என்று தெரிந்து கொள்வோம்.

புல எண் (Survey Number):

ஒவ்வொரு மாவட்டமும் பல வட்டங்களாகவும் (Taluk), வட்டங்கள் பல கிராமங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். கிராமங்களின் கீழ் நிலங்கள் பல பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒரு இலக்கம் இடப்படும். அதற்குப் புல எண் (survey Number) என்று பெயர்.

நிலம் தொடர்பான விவரங்கள் இருதுறைகளில் பராமரிக்கப்படுகின்றன.

1. பதிவுத்துறை

2. வருவாய்த்துறை

அதைப் பற்றி சுருக்கமாக காண்போம்.

1. பதிவுத்துறை:

நாம் சொத்து வாங்கும் போது அல்லது விற்கும் போது அந்தக் கிரயப்பத்திரத்தை (Sale Deed) சார்பதிவாளர் (Sub- Registration Office)அலுவலகத்தில் தான் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

2. வருவாய்த்துறை:

இந்த துறையில்தான் நிலத்திற்கான விவரங்கள் கீழ்க்கண்ட பதிவேட்டில் இருக்கும்.

பட்டா (Patta)

சிட்டா (Chitta)

அடங்கல் (Adangal)

அ’ பதிவேடு (‘A’ Register)

நிலத்திற்கான வரைபட எல்லை (FMB)

பட்டா (Patta) :

நிலத்தின் உரிமை நமக்கு தான் இருக்கிறது என்பதற்கான ஆதாரம் பட்டாவாகும். பட்டாவை வைத்துதான் ஒரு நிலத்தின் உரிமை யாருக்கு என்பதை முடிவு செய்யப்படுகின்றது. பின்வரும் விவரங்கள் பட்டாவில் இருக்கும் :-

1. மாவட்டத்தின் பெயர், வட்டத்தின் பெயர் மற்றும் கிராமத்தின் பெயர்

2. பட்டா எண்

3. உரிமையாளர் பெயர்

4. புல எண்ணும் உட்பிரிவும் (Survey Number and Subdivision)

5. நன்செய் நிலமா அல்லது புன்செய் நிலமா

6. நிலத்தின் பரப்பு மற்றும் தீர்வை

சிட்டா (Chitta) :

ஒரு தனி நபருக்குக் குறிப்பிட்ட கிராமத்தில் எவ்வளவு நிலம் இருக்கிறதென்று அரசாங்கம் வைத்திருக்கும் பதிவேடு. இதில் சொத்தின் உரிமையாளர் பெயர், பட்டா எண்கள், நிலம் நன்செய் அல்லது புன்செய் பயன்பாடு, தீர்வை கட்டிய விவரங்கள் எல்லாம் இருக்கும்.

அடங்கல் (Adangal) :

ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற மொத்த சர்வே எண்கள் அடங்கிய பதிவேடு. இதில் குறிப்பிட்ட சர்வே எண்ணுக்கு உரிய நிலம் யார் பெயரில் இருக்கிறது, பட்டா எண் மற்றும் நிலத்தின் பயன்பாடு என்பன போன்ற விவரங்கள் இதில் இருக்கும்.

அ’ பதிவேடு (‘A’ Register) :

இப்பதிவேட்டில்

1. பழைய நில அளவை எண், உட்பிரிவு எண், (Survey Number and Subdivision)

2. ரயத்துவாரி(ர), சர்க்கார் (ச), அல்லது இனாம் (இ),

3. நன்செய் (ந), புன்செய் (பு), மானாவாரி (மா), தீர்வு ஏற்படாத தரிசு

(தீ.ஏ.த), புறம்போக்கு,

4. பட்டா எண் மற்றும் பதிவு பெற்ற உடைமையாளரின் பெயர்,

5. நிலத்தின் பரப்பு மற்றும் தீர்வை, போன்ற விவரங்கள் இருக்கும்.

நிலத்திற்கான வரைபட எல்லை (FMB) :

நிலத்திற்கான வரைபடம். இது இடம் எவ்வாறு பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது .

கிரயப் பத்திரம் (Sale Deed) :

சொத்து வாங்கும் போது அல்லது விற்கும் போது அந்தக் கிரயப் பத்திரத்தைச் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் (Sub- Registration office) பதிவு செய்ய வேண்டும். கிரயப் பத்திரத்தில் கீழ்க்கண்ட முக்கியமான விவரங்கள் இருக்கும்.

1. எழுதிக் கொடுப்பவரின் பெயர், முகவரி

2. எழுதி வாங்குபவரின் பெயர், முகவரி

3. எவ்வளவு அளவு

4. எவ்வளவு தொகைக்கு விற்கப்படுகிறது

5. சொத்து விவரம்

சொத்து விவரத்தில் நாம் வாங்கும் நிலத்தின் அளவு, அது எந்தப் புல எண்ணில் அமைந்திருக்கிறது, பட்டா எண், அது எந்தக் கிராமத்தில் இருக்கிறது மற்றும் வட்டம், மாவட்டம் பற்றிய விவரங்கள் இருக்கும். நிலம் வீட்டு மனையாக இருந்தால் அதனுடைய அங்கீகாரம் பெற்ற விவரங்கள் மற்றும் பிளாட் எண் முதலியவை இருக்கும். கிரயப் பத்திர முதல் தாளின் பின் பக்கம் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட முழு விவரங்கள் இருக்கும்.

1. பதிவு எண் மற்றும் வருடம்

2. சொத்து எழுதிக் கொடுப்பவரின் புகைப்படம், கைரேகை, கையெழுத்து, முகவரி

3. சொத்து எழுதி வாங்குபவரின் புகைப்படம், கைரேகை, கையெழுத்து, முகவரி

4.புகைப்படங்களில் சார் பதிவாளரின் கையொப்பம்

5. பதிவு செய்யப்பட்ட நாள், விவரம், பதிவு கட்டணம் செலுத்திய விவரம்

சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தின், விவரம் ஆகியவை

6. இரண்டு சாட்சிகளின் கையொப்பம் மற்றும் முகவரி

7. மொத்தம் எத்தனை பக்கங்கள்

8. மொத்தம் எத்தனை தாள்கள்

9. தமிழ்நாடு அரசின் ஸ்டிக்கர்.

Land document

01.07.06 முதல்தான் கிரயப் பத்திரத்தில் சொத்து விற்பவர் மற்றும் வாங்குபவர்களின் புகைப்படங்கள் ஒட்டும் முறை அரசால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. சொத்து வாங்குபவர் புகைப்படம் இரண்டும் சொத்து விற்பவரின் புகைப்படம் ஒன்று ஒட்டப்பட்டு இருக்கும். இதற்கு முன் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்களில் புகைப்படங்கள் இருக்காது. 18.05.09 முதல் இந்த முறையிலும் மாற்றம் செய்யப்பட்டு சொத்து வாங்குபவரின் புகைப்படம். இரண்டிற்குப் பதிலாக ஒன்று ஒட்டினால் போதும் என்ற முறை நடைமுறைக்கு வந்தது.

இது தவிர ஒவ்வொரு தாளின் இரு பக்கமும் இந்தக் கிரயப் பத்திரம் மொத்தம் எத்தனை பக்கங்கள் (Sheet) கொண்டது மற்றும் அந்தப் பக்கத்தின் எண், ஆவண எண், வருடம் போன்ற விவரங்கள் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தினரால் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.ஒவ்வொரு தாளின் பின்புறமும் இந்தக் கிரயப் பத்திரம் எத்தனை தாள்களைக் கொண்டது. அந்த தாளின் நம்பர், ஆவண எண், வருடம் முதலியவை குறிக்கப்பட்டு சார்பதிவாளர் கையொப்பம் இருக்கும்.

நாம் பதிவு விவரங்கள் முத்திரைத் தாள்களில் டைப் செய்யும் போது அதன் முன்பக்கம் மட்டும் தான் டைப் செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு பக்கத்திற்கும் 1ல் இருந்து ஆரம்பித்து வரிசையாக இலக்கம் இடப்படும்.. அதனால் தாள்களின் எண்ணிக்கையும் பக்கமும் சமமாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக 16 முத்திரைத் தாள்களில் டைப் செய்தால் 16 பக்கங்கள் இருக்கும். ஆனால் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யும் போது பதிவின் விவரங்கள் அனைத்தும் முதல் தாளின் பின்புறம் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.

சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் இதையும் ஒரு பக்கமாக கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டு இலக்கம் கொடுப்பரார்கள். அதனால் மொத்தம் 16 தாள்கள்தான் இருக்கும். ஆனால் பக்கங்கள் மட்டும் 17 ஆகிவிடும்.

பதிவு செய்யும் முறை:

நாம் வாங்கும் இடம் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட புல எண்களில்அமைந்திருக்கலாம். ஒவ்வொரு புல எண்ணிற்கும் அது அமைந்திருக்கும் இடத்தை பொறுத்து அரசாங்கம் மதிப்பீடு செய்து ஒரு விலை நிர்ணயம் செய்யும். அதற்கு பெயர் Guide line value .

நாம் பத்திரம் பதிவு செய்யும் போது இந்த பெயர் Guide line valueக்கு 8% முத்திரை தாள்களாக வாங்கி அதில் கிரயப் பத்திரத்தின் விவரங்கள் டைப் செய்து சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். முழு மதிப்பிற்கும் (8%) முத்திரைத்தாள்கள் வாங்க முடியாத நிலையில், ஏதாவது ஒரு மதிப்பிற்கு முத்திரைத் தாள் வாங்கிவிட்டு மீதி தொகையை சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் செலுத்தலாம்.

இதற்கு 41 என்ற படிவத்தை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். அதில் வாங்க வேண்டிய முத்திரைத் தாள்களின் மதிப்பு, நாம் வாங்கிய முத்திரைத் தாளின் மதிப்பு,, மீதி செலுத்த வேண்டிய தொகை முதலிய விவரங்களை பூர்த்தி செய்து கிரயப் பத்திரத்துடன் இணைத்து சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். மீதி செலுத்த வேண்டிய தொகை ரூபாய் ஆயிரம் வரை இருந்தால் பணமாக செலுத்தி விடலாம். அதற்கு மேல் இருக்கும் பட்சத்தில் காசோலையாக (Demand Draft) செலுத்த வேண்டும். காசோலை யார் பெயரில் எடுக்க வேண்டும் என்ற விவரம் அந்தந்த சார்பதிவாளர் அலுவலகத் தகவல் பலகையில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.

பதிவுக் கட்டணமாக Guide line valueவில் இருந்து (1%) மற்றும் கணினி கட்டணம் ரூபாய் 100ம் பதிவு செய்யப்படும் போது சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் செலுத்த வேண்டும். இதுவும் ரூபாய் ஆயிரம் வரையில் பணமாகவும் அதற்கு மேல் காசோலையாகவும் செலுத்த வேண்டும்.

முத்திரைத் தாள்களில் கிரயப் பத்திர விவரங்கள் டைப் செய்து, ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் கீழ்பகுதியில் ஒரு புறம் சொத்து வாங்குபவரும் மறுபுறம் சொத்து விற்பவரும் கையொழுத்து இட வேண்டும். பின்பு சார்பதிவாளரிடம் இந்தக் கிரயப் பத்திரத்தைப் பதிவு செய்வதற்காக தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

சார்பதிவாளர், சொத்து வாங்குபவர் மற்றும் விற்பவரின் புகைப்படம், அடையாள அட்டை முதலியவைகளையும், மற்ற எல்லா விவரங்களையும் சரி பார்த்து விட்டு கிரயப் பத்திரத்திற்குப் பதிவு இலக்கம் கொடுப்பார். நாம் செலுத்த வேண்டிய பதிவுக் கட்டணத்தைச் செலுத்திய பின் நிலம் விற்பவர் மற்றும் வாங்குபவரின் புகைப்படங்கள் முதல் முத்திரைத் தாளின் பின்புறம் ஒட்டப்பட்டு அவர்களுடைய கையொப்பம், முகவரி, கைரேகை முதலியவை வாங்கப்படும். புகைப்படங்களின் மேல் சார்பதிவாளர் கையொப்பம் இடுவார். சாட்சிகள் கையொப்பமிடுவர் இத்துடன் பதிவு நிறைவு பெறும்.

பதிவுக் கட்டணம் செலுத்திய இரசீதில், சார்பதிவாளர் மற்றும் சொத்து வாங்குபவர் கையொப்பம் இட வேண்டும். சொத்து வாங்குபவர் பதிவு செய்யப்பட்ட பத்திரத்தைக் குறிப்பிட்ட சில நாட்களுக்குப் பிறகு, இந்த இரசீதைக் காட்டி சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் சென்று பெற்றுக் கொள்ளலாம். அவரைத் தவிர வேறு யாராவது சென்று வாங்க வேண்டியதிருந்தால், இரசீதில் அந்த நபரும் கையொப்பமிட வேண்டும்.

பத்திரப்பதிவின் போது Guide line value-விற்கு 8% முத்திரைதாள் வாங்க வேண்டும். அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட Guide line value அதிகமாக இருக்கிறது என எண்ணும் பட்சத்தில் நாமே சொத்திற்கு ஒரு மதிப்பு நிர்ணயம் செய்து அந்த மதிப்பிற்கு 8% முத்திரைத்தாள் வாங்க வேண்டும். அதை சார்பதிவாளர் பதிவு செய்து விட்டு pending document என முத்திரை இட்டு விடுவார். மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில்(Collector office) இதற்கென்று ஒரு பிரிவு இருக்கிறது. அங்கிருந்து அரசாங்க அலுவலர் ஒருவர் வந்து இடத்தை பார்வையிட்டு, அதைச் சுற்றி உள்ள சர்வே எண்களின் மதிப்பை வைத்து Guide line value சரியானதா என்பதை முடிவு செய்வார். அல்லது அவரே ஒரு மதிப்பை நிர்ணயம் செய்வார்.

Guide line value சரியாக இருக்கிறது என்று அவர் முடிவு செய்யும் பட்சத்தில் Guide line value-விற்கும் நாம் நிர்ணயித்த மதிப்பிற்கும் உள்ள வித்தியாசத் தொகையில் 8% பணமாக கட்ட வேண்டும் அல்லது அவர் நிர்ணயம் செய்த மதிப்பிற்கும், நாம் நிர்ணயம் செய்த மதிப்பிப்ற்கும் உள்ள வித்தியாசத் தொகையில் 8% பணமாக கட்ட வேண்டும். அப்பொழுது தான் நாம் பதிவு செய்த document நம்மிடம் ஒப்படைக்கப்படும். இந்த முறை 47A பிரிவு என்பதாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் மீதி தொகையை சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் செலுத்தி பத்திரத்தைப் பெற வேண்டும். இல்லை என்றால் அது அந்த மாவட்டத்தின் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்படும். நாம் அங்கு சென்று அந்த வித்தியாசத் தொகையை செலுத்தி பெற்று கொள்ளலாம்

Advertisements

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம்

Consumer Protection Act 1986
இச்சட்டம் தான் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது. 1986 ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 24 ம் தேதியன்று அமுலுக்கு வந்தது. ஏற்கனவே அமுலில் உள்ள சட்டத்தின் மூலம் நிவாரணம் பெற வாய்ப்பு இருந்தும் தனியாக ஒரு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டதின் அடிப்படை நோக்கமே – எளிய முறையில், குறுகிய காலத்தில், செலவில்லாமல் நிவாரணம் பெற வேண்டும் என்பதே. சாதாரமாக, நுகர்வோர் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படும் பொழுது அது சிவில் வழக்காக மாறிவிடும். இதனால் வழக்கு, நீதிமன்ற நடைமுறைப்படியே நடை பெற்வதால் காலதாமதம் ஏற்படுவதுடன், பெரும் செலவும் ஏற்படும். பெரும் தொகை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் ஒரு சிலர் தவிர மற்றவர்கள் நீதி மன்றத்தை அணுகுவது இல்லை. இச்சட்டத்தின் மூலம் இந்த குறைபாடுகள் அனைத்தும் நீக்கப்பட்டுள்ளது. இனி அது பற்றி பார்க்கலாம்.
நுகர்வோர் நீதிமன்றங்களின் ( Consumer Court ) அமைப்பும், செயல்பாடும்:
கீழ் நீதிமன்றம், உயர் நீதிமன்றம், உச்ச நீதிமன்றம் என்று இருப்பதை போலவே இச்சட்டப்படி – மாவட்ட அளவில் ” மாவட்ட நுகர்வோர் குறை தீர் மன்றங்கள்”, மாநில அளவில் “மாநில ஆணையம்”, தேசிய அளவில் ” தேசிய ஆணையம்” அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட நுகர்வோர் குறை தீர் மன்றம்:
20 லட்சம் ரூபாய் வரை நஷ்ட ஈடு கோரும் வழக்குகளை, மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் மன்றத்தில் தான் பதிவு செய்ய வேண்டும். நீதிமன்ற கட்டணம் எதுவும் செலுத்தவேண்டியது கிடையாது. இதனால் வழக்கு தொடருவதற்கு தகுதியே இல்லாத பிரச்சனைக்கெல்லாம் வழக்கு தொடர ஆரம்பித்தனர். இதில் எதிர் தரப்பினரை பிளாக் மெயில் செய்பவர்களும் அடங்கும். இது போன்ற வழக்குகளுக்கு அவர்கள் ஆஜராவது கிடையாது. இதனால் வழக்கு தள்ளுபடியாகும் நிலை ஏற் பட்டது. இதனால் தவறே செய்யாத எதிர் தரப்பினர்களுக்கு கால விரயம் மற்றும் செலவு ஏற்படுவதையும், நீதிமன்றத்தின் நேரம் வீணாவதையும் கருத்தில் கொண்டு 2006 ம் ஆண்டில் கீழ் கண்டவாறு கட்டணம் நிர்ணயம் செய்ய்ப்பட்டு ள்ளது.
1 லட்சம் ரூபாய் வரை நஷ்ட ஈடு கோரும் வழக்குகளுக்கு = 100 /-
1லட்சத்திற்கு மேல் 5 லட்சம் வரை = 200 /-
5 லட்சத்திற்கு மேல் 10 லட்சம் வரை = 400 /-
10 லட்சத்திற்கு மேல் 20 லட்சம் வரை = 500 /-
வழக்கு தொடர தேவையான தகுதிகள்:
வழக்கு தொடருபவர் நுகர்வோராக இருக்கவேண்டும். வழக்கு அவர் சம்பந்தப் பட்டதாக் இருக்கவேண்டும்.
நுகர்வோர், எந்த நுகர்வோர் குறைதீர் மன்றத்தின் அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்ட எல்லைக்குள் ( Jurisdiction) இருக்கிறாரோ அதில் தான் வழக்கு தொடரவேண்டும்.
புகாருக்கான ஆதாரங்கள் இருக்கவேண்டும்.
பிரச்சனை ஏற்பட்டதிலிருந்து 2 வருடங்களுக்குள் வழக்கு தொடர வேண்டும்.
யார் மீது வழக்கு தொடர முடியும்?
1. நமக்கு பொருட்களை விற்பனை செய்பவர்கள் அனைவரும். இதில் தனியார், அரசு நிறுவனம் என்ற பாகுபாடு கிடையாது. அனைவருமே இதில் உட்படுவர்.
உதாரணம்: மளிகை கடை, டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர், பேக்கரி, சைக்கிள் – பைக் – கார் – லாரி விற்பனையாளர், மெடிகல் ஷாப், ரேஷன் கடை போன்றவை.
2. பணம் வாங்கிக்கொண்டு வழங்கப்படும் சேவைகள், தனியார் மற்றும் அரசு துறை நிறுவனங்கள் அனைத்துமே இதில் அடங்கும்.
உதாரணம்: மின்சார வாரியம், குடிதண்ணீர் சப்ளை, இன்ஸூரன்ஸ் கம்பெனி, வங்கிகள், மருத்துவ மனைகள், கியாஸ் கம்பெனிகள், சப் -ரிஜிஸ்டிரார் அலுவலகம், போன்றவைகள்.
எந்தெந்த துறைகள் எல்லாம் இதில் அடங்கும் என சட்டத்தில் பட்டியலிடப் படவில்லை. காரணம். சேவை என்ற வார்த்தைக்கு முழுமையான விளக்கம் கொடுக்க முடியாது. வார்த்தைக்கான விளக்கம், வழக்குக்கு வழக்கு விரிவடையும் என்பதே உண்மை. உதாரணத்திற்கு சப்-ரிஜிஸ்டிரார் ஆபீஸை எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த சட்டம் வந்த பின்பு, பலர் இந்த அலுவலகத்தில் அவஸ்தை பட்டு வந்தாலும், இது அரசு அலுவலகம் என நினைத்து விட்டு விட்டனர். பல வருடங்கள் இப்படியே கழிந்தது.
ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்பு ஒருவர் ஒரு சொத்து வாங்க முடிவு செய்து, அதற்கு சம்பந்தப்பட்ட சப்- ரிஜிஸ்டிரார் அலுவல்கத்தில் வில்லங்க சர்டிபிகேட்டிக்குரிய கட்டணத்தை செலுத்தி விண்ணப்பம் செய்தார். எந்த வில்லங்கமும் இல்லை என சர்டிபிகேட் கொடுத்து விட்டனர். அதை நம்பி, அவர் அந்த சொத்தை வாங்கி விட்டார். அதன் பின்பு தான் அதில் வில்லங்கம் இருப்பது தெரிய வந்தது. அதனால் அவருக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டது. தவறான வில்லங்க சர்டிபிகேட் டிப்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்ததினால்த் தான் நஷ்டம் என்றும், வில்லங்க சர்டிபிகேட் வழங்குவது என்பது பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு வழங்கப்படும் சேவை என்பதால், நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டப்படி குறைபாடான சேவை என்பது அவர் முடிவு. அவர் நுகர்வோர் குறைதீர் மன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
அரசு தரப்பில், நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டப்படி தங்கள் மீது வழக்கு தொடர முடியாது என்றும், சர்டிபிகேட்டில் தவறுகள் இருந்தால் இலாகா பொறுப்பு அல்ல” என குறிப்பிட்டே வழங்கட்டுள்ளதால் தாங்கள் பொறுப்பல்ல என வாதம் செய்தனர். ஆனால் அவர்களின் ஆட்சேபனையை நிராகரித்த் நீதிமன்றம் மனுதாரருக்கு நஷ்ட ஈடு வழங்க உத்தரவிட்டது. இது சட்டம் பற்றிய விளக்கம் விரிவடையக் கூடியது என்பதற்கு ஒரு உதாரணம்.
வழக்கு தொடர தேவையான முன் நடவடிக்கைகள்:
உதாரணத்திற்கு நாம் ஒரு கடைக்குப்போய் ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அதன் பாக்கிங்கில் போடப்பட்ட விலைக்கு அதிகமாக பணம் வாங்கினாலோ, எடை மற்றும் அள்வு குறைவாக இருந்தாலோ அல்லது தரம் குறைவாக இருந்தாலோ உடனடியாக அதைப் பற்றி கடைக்காரரிடம் சுட்டிக்காட்டுங்கள். அவர் தவறை சரி செய்ய மறுத்தால், அவருக்கு நீங்களே ” குறைபாடுகளை சுட்டிக்காட்டி அதை சரி செய்யாவிட்டால் நுகர்வோர் வழக்கு தொடரப்படும்” என அத்தாட்சியுடன் கூடிய பதிவு தபாலில் நோட்டீஸ் அனுப்புங்கள். அவருக்கு நோட்டீஸ் பட்டுவாடா செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதற்கான் ஆதாரத்தை நோட்டீஸ் காப்பியுடன் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அதைப் போலவே பொருள் வாங்கியதற்கான ரசீதும் பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
விலை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை என்றால், விலை அச்சடிக்கப்பட்ட பாக்கிங் கவரை பத்திரமாக வைத்திருங்கள்.
தரம் சம்பந்த பிரச்சனை என்றால், அதே பாக்கிங் கவருடன் பொருளை பாக் செய்ய்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
எடை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை என்றால், நீங்கள் பாக்கிங்கை பிரிப்பதற்கு முன்பே எடை குறைவு என்பதை ஊர்ஜிதம் செய்து விட்டு பாக்கிங்கை பிரிக்காமல் இருக்க வேண்டும். ஒரு வேளை பிரித்துவிட்ட பின்பு தான் எடை குறைவை கண்டு பிடித்தீர்கள் என்றால், பிரிக்கப்பட்ட பாக்கிங்கை ஆதாரமாக வைத்து வழக்கு தொடர முடியாது. எனவே மறுபடியும் அதே கடைக்கு போய், அதே பொருளை, பில் போட்டு வாங்கிக்கொளுங்கள்.
இப்பொழுது சேவை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை என்றால், சேவைக்கான ரசீது இருக்கவேண்டும். முன்பு குறிப்பிட்ட படியே சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புங்கள். எல்லா அத்தாட்சிகளையும் பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

ஆங்கில மருந்துகள் இப்போது குறைந்த விலையில் வாங்க முடியும்.

ஆங்கில மருந்துகள் இப்போது குறைந்த விலையில் வாங்க முடியும்.

மருத்துவர்கள் மருந்துகளை எப்போதும் அதன் நிறுவனத்தின் பெயரை கொண்டே எழதுவதை வழக்கமாக கொண்டு உள்ளார்கள்.
மருத்துவர்கள் மருந்துகளின் “இனப்பெயர்” கொண்டு அழைப்பதும் இல்லை.
எந்த வகை மருந்தாக இருந்தாலும் அதற்க்கு ஒரு இனப்பெயர் இருக்கும் மேலைநாடுகளில் மருந்துகளை இனப்பெயர் மட்டுமே மருந்து சீட்டில்(மருந்து குறிப்பு) எழுத வேண்டும்.
அனைத்தும் ஒரே குணம் உடையவை.
பின்பு ஏன் இந்த மருந்து நிறுவனத்தின் பெயரை எழுதுவது எதற்கு?
இங்கு தான் மக்களை ஏமாற்றும் செயல் நடக்கிறது. கரணம் பணம். நாம் கடையில் வாங்கும் மருத்துக்கு எவ்வாறு மருத்துவர் பயன் பெறுவார். அனைத்து ஊருகளுக்கும் ஒரு மருந்து நிறுவனத்தின் முகவர் இருப்பார் அவர் மூலம் மட்டுமே மருத்துக்கள் மருந்து கடைகளுக்கு செல்லும். எந்த பகுதியில் விற்பனை அதிகம் நடக்கிறதோ அங்கு உள்ள மருத்துவர்களுக்கு ஒரு பங்கு தரப்படும்.
இந்திய சட்டத்தின் அடிபடையில் ஒரு நோயாளிக்கு இனப்பெயர் கொண்டு மருந்து சீட்டு கேட்க உரிமை உள்ளது.
இல்லை அவரிடம் கேட்க தயக்கம் கட்டினால www.mediguideindia.com என்ற முகவரிக்கு சென்று மருந்துகளின் விலை அதன் மாற்று நிறுவனத்தின் மருத்து விலைகளை பார்க்கலாம்.
எடுத்துகாட்டாக METOCARD XL 50 இன் விலை 62 ரூபாய் ஆனால் அதே மருந்து வேறு ஒரு நிறுவனத்தில் MEPOL என்னும் பெயரில் 7 ரூபாய்க்கும் கிடைக்கிறது.
எச்சரிக்கை: மருத்துக்களின் நிறுவனத்தை மாற்றி வாங்கும் பொது சரியான மருந்துகளை தேர்வு செய்யவும். மேலும் உதவிக்கு மருந்தாளுனரிடம் கேட்கவும்.
மருத்துவம் என்பது சேவை அதை மனதில் கொண்டு மருத்துவர்கள் செயல்பட்டால் எவ்வகை மருத்துவமும் ஏழைகளுக்கு சாத்தியமாகும்.

இதனை உங்கள் நண்பரிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டுகிறேன்.

படித்ததில் பிடித்தது

படித்ததில் பிடித்தது

பதினொன்றாம் வகுப்பு படிக்கும்போது ஒரு நோட்டின் அட்டையில் இருந்த ஆங்கில கவிதை..!
விடுதியில் சேர்ந்து இருந்தபோது என் அம்மாவை நினைவுக்கு கொண்டு வந்தது…!

படித்ததில் பிடித்தது

வேலை இன்றி நாற்காலி தேய்த்த போதும்…
வேலை குவிந்தும், புரியாமல் விழித்த போதும்…
புரிந்தும், பிடிக்காமல் வெறுத்த போதும்…
பிடித்தும், தூக்கம் கண்கள் நிறைத்த போதும்…

படம்
“உன்னை போல் நானும் இருக்கிறேன்” என்று
கணினி வழியே கை நீட்டும் நண்பனே..!
இன்று நீ இல்லாமல், வேறு வழி இல்லாமல்,
வேலை பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறேன்..!!!

அண்ணமார் கதை

இன்று அண்ணமார் சுவாமி கதை ஆனது எப்பிடி?

பொன்னர்,சங்கர் இருவரும் அருக்காணியின் அண்ணன்மார். இவர்கள் வாழ்வில் வீரம், காதல், சகோதரத்துவம், பொறாமை, அறம், ஊழ், பங்காளிச் சண்டை,போர், கொடை, பழியஞ்சல் மற்றும் மாயங்கள் நிறைந்தது. சாமானியராகப் பிறந்த அண்ணன்மார் சாகசத்தால் சாமியான கதை.

கொங்கு நாட்டின் கீழ்ப் பகுதியில் சுமார் 15 -ஆம் நூற்றாண்டு வாக்கில் நடந்ததாகச் சொல்லப்படும் கதை. கொங்கு நாட்டின் வேளாளர் வம்சத்தில் நிலவும் பண்பாட்டைக் காட்டும் வாய்மொழி இலக்கியம். இக்கதை மூன்று தலை முறைகளில் தொடர்ந்து நடக்கிறது.
கதை சுருக்கத்தை கீழே

முதல் தலைமுறை:
தாத்தா நல்லவர், வல்லவர். கூடப்பிறந்தவர்கள் 12 பேர். வட்டம்பதியை (பொன்னிவள நாடு / நெல்லிவளநாடு) ஆண்ட குறுநில மன்னர். அதன் தலைநகர் வாங்கல்.குறுநில மன்னர் மதுக்கரை செல்லாண்டியம்மனுக்கு கோயில் கட்டி குடமுழுக்குச் செய்தார். வெள்ளாங்குளம் வெட்டினார்.மதகும் மடையும் கட்டினார். இதற்கிடையில் பவளாத்தாள் எனும் பத்தியாளின் உதவியுடன் குன்றுடையான் எனும் குழந்தையையும் பெற்றெடுத்தார் பெரியவர். பங்காளிகள் சூழ்ந்திருக்கப் பரமன்கதி அடைந்தார்.

இரண்டாம் தலைமுறை:
குன்றுடையான் கோலோச்ச வரும்போது பங்காளிகள் வில்லத்தனம் செய்கின்றனர். நண்பன் சோழன் தோட்டி உசிப்பிவிட , மாமன் மலைக் கொழுந்தன் மறுப்பையும் மீறி, அத்தை மகள் தாமரையை அவள் விருப்பத்தோடு கல்யாணம் செய்கிறான். பங்காளிகள் திட்டம் தீட்டினர் பிறக்கப்போகும் வாரிசு ஆண் என்றால் அப்போதே கொல்லவும், பெண் என்றால் பேணி வளர்க்கவும் மருத்துவச்சி மூலம் செய்த சதியை பிறக்கும் போதே முறியடித்தனர் குழந்தைகள்.

மூன்றாம் தலைமுறை:
அண்ணன் பொன்னர், தம்பி சங்கர். தங்கை அருக்காணி பிறக்கிறார்கள்.சோழன் வீரபாகுவைப் பெற்றான். வாலிபர்களானதும் பங்காளிகளைப் பழிவாங்குகிறார்கள். பயந்த எதிரிகள் தலையூர்க்காளி துணைகொண்டு இடைஞ்சல் செய்கிறார்கள். பெற்றோர் மறைவுக்குப்பின், தங்கை மனம் கோணாது வளர்க்கிறார்கள். சூழ்ச்சிகள், சதிகள் ஒரு போரில் மாயவர் கடவுள் தலையூர்க்காளி வடிவெடுத்து அம்பு விட்டு சங்கரைக் காயப்படுத்துகிறார். அவமானம் தாங்காமல் சங்கர் அம்பு பாய்ச்சிக்கொண்டு தற்கொலை புரிய, வீரபாகு பறைமுழக்கி பொன்னரை அழைக்க, அங்கு வந்த பொன்னர், சங்கரின் மரணம் கண்டு தானும் தற்கொலை செய்கிறார். அழுதுகொண்டே வந்த தங்கை அருக்காணி படுகளத்தில் ஓமதீர்த்தம் தெளித்து உயிரெழுப்புகிறாள்.

பாசமாய் உறவாடி, பாங்காகக் கதை முடிக்க அமர நிலை அடைகின்றனர். முடிவில் பங்காளிகள் திருந்தியும், சோழ-பாண்டியர் பகை மறந்தும், அண்ணன்மார் சுவாமிக்குக் கோயில் எழுப்புகின்றனர்.

தமிழ் வருடங்கள்

தேடலின் போது அறிவு பிறக்கின்றதோ இல்லையோ கற்றல் நடைபெறுகிறது.
அப்பிடி தேடிய போது கிடைத்தது..

தமிழில் மாதங்கள் இருப்பது போன்று வருடங்கள் உள்ளனவா?
தமிழில் மொத்தம் 60 வருடங்கள் இருக்ககின்றன. இவை மீண்டும் மீண்டும் வந்து கொண்டே இருக்கும்.
60 தமிழ் வருடங்கள் ஒரு சஷ்டியாகக் கருதப்படும.
இப்போது  புரியுது “சஷ்டி அப்த பூர்த்தி ” ஏன் என்று?
சரி இப்போ 60 வருடங்களின் பெயரை தெரிஞ்சுக்கலாம்.

01. பிரபவ Prabhava 1987-1988
02. விபவ Vibhava 1988-1989
03. சுக்ல Sukla 1989-1990
04. பிரமோதூத Pramodoota 1990-1991
05. பிரசோற்பத்தி Prachorpaththi 1991-1992
06. ஆங்கீரச Aangirasa 1992-1993
07. ஸ்ரீமுக Srimukha 1993-1994
08. பவ Bhava 1994-1995
09. யுவ Yuva 1995-1996
10. தாது Dhaatu 1996-1997
11. ஈஸ்வர Eesvara 1997-1998
12. வெகுதானிய Bahudhanya 1998-1999
13. பிரமாதி Pramathi 1999-2000
14. விக்கிரம Vikrama 2000-2001
15. விஷு Vishu 2001-2002
16. சித்திரபானு Chitrabaanu 2002-2003
17. சுபானு Subhaanu 2003-2004
18. தாரண Dhaarana 2004-2005
19. பார்த்திப Paarthiba 2005-2006
20. விய Viya 2006-2007
21. சர்வசித்து Sarvajith 2007-2008
22. சர்வதாரி Sarvadhari 2008-2009
23. விரோதி Virodhi 2009-2010
24. விக்ருதி Vikruthi 2010-2011
25. கர Kara 2011-2012
26. நந்தன Nandhana 2012-2013
27. விஜய Vijaya 2013-2014
28. ஜய Jaya 2014-2015
29. மன்மத Manmatha 2015-2016
30. துன்முகி Dhunmuki 2016-2017
31. ஹேவிளம்பி Hevilambi 2017-2018
32. விளம்பி Vilambi 2018-2019
33. விகாரி Vikari 2019-2020
34. சார்வரி Sarvari 2020-2021
35. பிலவ Plava 2021-2022
36. சுபகிருது Subakrith 2022-2023
37. சோபகிருது Sobakrith 2023-2024
38. குரோதி Krodhi 2024-2025
39. விசுவாசுவ Visuvaasuva 2025-2026
40. பரபாவ Parabhaava 2026-2027
41. பிலவங்க Plavanga 2027-2028
42. கீலக Keelaka 2028-2029
43. சௌமிய Saumya 2029-2030
44. சாதாரண Sadharana 2030-2031
45. விரோதகிருது Virodhikrithu 2031-2032
46. பரிதாபி Paridhaabi 2032-2033
47. பிரமாதீச Pramaadhisa 2033-2034
48. ஆனந்த Aanandha 2034-2035
49. ராட்சச Rakshasa 2035-2036
50. நள Nala 2036-2037
51. பிங்கள Pingala 2037-2038
52. காளயுக்தி Kalayukthi 2038-2039
53. சித்தார்த்தி Siddharthi 2039-2040
54. ரௌத்திரி Raudhri 2040-2041
55. துன்மதி Dunmathi 2041-2042
56. துந்துபி Dhundubhi 2042-2043
57. ருத்ரோத்காரி Rudhrodhgaari 2043-2044
58. ரக்தாட்சி Raktakshi 2044-2045
59. குரோதன Krodhana 2045-2046
60. அட்சய Akshaya 2046-2047

உணர்வுகளும் சுவாரசியங்களும்

அனைவருக்கும் வணக்கம்,
இங்கு பதிவாகும் வலைபூகள் அனைத்தும் யார் மனதையும் புண்படுத்தும் நோக்கத்தில் அமைக்கப்படவில்லை.
ஒரு மனிதனின் உணர்வுகளை மட்டும் இங்கே எடுத்துகொள்ளப்படும். அவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளும் போது எதிர்பதங்கள் தோன்றுவது இயற்கை நிகழ்வுகளே.
உங்களின் உணர்வுகளை புண்படுத்துதல் என்னுடைய நோக்கமல்ல..!
தங்களின் பங்களிப்பை மிகவும் வேண்டுகிறேன்.
பூக்கள் உதிக்கும்.

நட்புடன்,
செந்தில்பிரபு